N&D Radovi
USLUGE

Grubi građevinski radovi

Izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova firma se bavi od svog postanka pa do danas, za sve objekte visokogradnje, niskogradnje, vodovoda i kanalizacije. Za izvođenje grubih gradjevinskih radova firma poseduje sopstvenu mehanizaciju, radnu snagu i potrebno stručno osoblje, dok za izvođenje građevinsko – zanatskih radova ostvarujemo saradnju sa grupom podizvođača za različite zanatske radove već dugi niz godina.

Pripremni radovi

Već dugi niz godina bavimo se izvođenjem raznih pripremnih radova, uključujući i pripremu i izradu potrebne dokumentacije, za početak izvođenja radova, u koju spada:

Elaborat o uređenju gradilišta, BZR elaborat, Građevinski dnevnik, Rešenje o odgovornom izvođaču radova, Rešenje o šefu gradilišta, Spisak radnika, Specifikaciju radova, Ugovor o izvođenju radova, Šemu gradilišta i dinamički plan koji su sastavni deo elaborata o uređenju gradilišta i dr. Prema potrebi i zahtevima investitora.

Zemljani radovi

Firma poseduje sopstvenu građevinsku mehanizaciju i potrebna prevozna sredstva za izvođenje ove vrste radova, kao i potrebno stručno osoblje. Izvodimo sve vrste zemljanih radova počevši od skidanja humusa, ručnog i mašinskog iskopa rovova u zemlji za temelje, vodovod i kanalizaciju.

Pored ovoga izvodimo i zakope za objekte, zaštitne bedeme i drugo. Nabavkom, dovozom, planiranjem i valajnje kamenog šuta i lomljenog kamena za izradu podloge za asfalt i behaton bavimo se već dugi niz godina.

Armirački radovi

Ne posedujemo sopstveni armirački pogon, tako da uglavnom vršimo sečenje, savijanje, vezivanje i montažu GA 240/360, RA 400/500, MAG 500/560 i MAR 500/560 gotove (očišćene i ispravljene) armature za izradu različitih armaturnih sklopova. Posedujemo sopstvene armirače i stručni kadar za izvođenje ovih radova.

Asfalterski radovi

Deo ovih radova izvodimo samostalno: priprema podloge, sečenje asfalta i postavljanje ivičnjaka, a samo asfaltiranje izvode za nas naši dugogodišnji saradnici.

Zidarski radovi

Izvodimo sve vrste zidarskih radova, preko zidanih konstrukcija (objekata), potpornih zidova, šahti i dr. Kao i za ostale radove posedujemo sopstveno građevinsku operative I stručni kadar.

Izolaterski radovi

Iz ove grupe radova samostalno izvodimo jednostavnije radove kao što su izolaterski radovi u toku izvođenja manje složenih objekata, a za radove ovog tipa koji su većeg obima imamo niz podizvođača sa kojima sarađujemo dugi niz godina.

Tesarski i krovopokrivački radovi

Što se tiče ovih radova izvodimo sve vrste prostih i složenih krovnih konstrukcija od nabavke potrebnog materijala do samog izvođenja sa sopstvenom građevinskom operativom i stručnim kadrom.

Limarski radovi

Za izvođenje ovih radova imamo dugogodišnje saradnike koji već dugi niz godina za nas izvode ove radove kvalitetno i prema pravilima struke.

Čelična konstrukcija

Sa dugogodišnjim saradnicima bavimo se i izradom i montažom čeličnih konstrukcija od HOP i TOP profila,izradom i ugradnjom ankera i anker ploča u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i pravilima struke.

Betonski i AB radovi

Za izvođenje ove vrste radova posedujemo sopstvenu mešalicu za beton na kombinovanoj mašini Palazzani PB 90 približne zapremine 1 m3 za spravljanje betona do MB 30, a za marku betona MB 30 i preko uzimamo gotov beton iz fabrike betona.

Betoniranje temelja objekata i opreme u oplati ili zemljanom iskopu, Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža, Betoniranje trotoara i staza, Betoniranje AB ploča i ploča na tlu, Betoniranje stepeništa u potrebnoj oplati, Betoniranje stubova samaca u natur betonu, Betoniranje parapet, Betoniranje AB zidova u jednostranoj i dvostranoj oplati, Izrada kompletnih AB objekata u natur betonu i dr.
,,
Sa nama nemate potrebe više trčati za majstorima tražiti ih okolo, proveravati i ispitivati cene i načine gradnje. Naše dugogodišnje iskustvo prednjači u kvalitetu i realizaciji svih građevinskih radova, zanatskih radova, kao i cenama.
N&D Radovi
demo-attachment-561-Subtraction-1
demo-attachment-561-Subtraction-1